Adopčné podmienky

27.12.2015 22:01

Adopčná zmluva

Podpisom tejto zmluvy záujemca vyhlasuje, že si prevzal vyššie špecifikovaného psíka, ktorý je predmetom osvojenia.

Podpisom tejto zmluvy sa záujemca zaväzuje, že psíkovi zabezpečí každodenné venčenie, voľný výbeh, že ho nebude nechávať na reťazi alebo zavretého v koterci, rovnako, že mu zabezpečí neustály prístup k čistej vode a najmenej raz denne kŕmenie vhodnou potravou.

Podpisom tejto zmluvy sa záujemca ďalej zaväzuje, že zabezpečí pre psíka primeranú veterinárnu starostlivosť, pravidelné očkovanie, odčervovanie, ošetrenie proti kliešťom a iným parazitom.

Záujemca sa ďalej zaväzuje, že bude darcu priebežne informovať o zdravotnom stave psíka a o jeho živote vo všeobecnosti.

Záujemca sa ďalej zaväzuje, že psíka nepoužije na reprodukciu a že s ním bude láskavo zaobchádzať za každých okolností.

Záujemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že podpisom tejto zmluvy preberá na seba všetku zodpovednosť súvisiacu s chovom a opaterou psíka, rovnako za škody ním spôsobené. Rovnako plnú zodpovednosť za úhradu veterinárnych poplatkov.

Darca vyhlasuje, že záujemcovi poskytlo všetky jemu známe a dostupné informácie o psíkovi. Darca nijako nezodpovedá za temperament psíka, jeho zdravie, mentálnu dispozíciu alebo výcvik.

Záujemca sa zaväzuje, že psíka trvalo opatrí menovkou so svojou adresou/visačkou od veterinára. Záujemca sa zaväzuje, že psíkovi neumožní pohyb na verejnom priestranstve bez dozoru.

Záujemca je povinný dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane zvierat a všetky zákony SR týkajúce sa chovu a držania spoločenských zvierat, rovnako obecné zákony a platné Všeobecné záväzné nariadenia.

Záujemca je povinný okamžite ohlásiť darcovi stratu alebo úhyn. Úhyn musí byť písomne potvrdený veterinárnym lekárom. V prípade zmeny adresy držania psíka je žiadateľ povinný okamžite to hlásiť darcovi.

Darca musí dať písomný súhlas na darovanie psíka tretej osobe a musí byť nanovo podpísaná adopčná zmluva s budúcim držiteľom psíka. V prípade nespokojnosti podmienok v novom domove musí byť psík vrátený späť občianskemu združeniu.

Darca po preukázaní sa originálom alebo fotokópiou adopčnej zmluvy má kedykoľvek možnosť skontrolovať dodržiavanie ustanovení tejto zmluvy.

V prípade, ak zo strany záujemcu dôjde k porušeniu, čo i len jednej povinnosti, ktorá mu vyplýva z tejto zmluvy, je darca oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a odobrať psíka späť, bez nároku záujemcu na náhradu ním vynaložených nákladov, a to aj v prípade, ak v čase návštevy nebude možné nadviazať so záujemcom kontakt.

Záujemca sa ďalej zaväzuje, že v prípade, keď si z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť psíka ponechať, oboznámi o tejto skutočnosti okamžite darcu a psíka vráti späť darcovi, ak nebude dohodnuté inak. Záujemca berie na vedomie, že v prípade opustenia psíka bude voči nemu ako chovateľovi psíka začaté priestupkové konanie podľa príslušných právnych predpisov v danej oblasti.

Záujemca súhlasí so zaplatením a náhradou všetkých potrebných poplatkov a súdnych nákladov spôsobených s presadzovaním (uplatňovaním, vymáhaním) naplnenia znenia a podmienok tejto zmluvy.

Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.

Táto zmluva o osvojení zvieraťa nadobúda platnosť momentom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú.

Späť