Predbežná správa z verejnej zbierky občianskeho združenia Veselá labka

12.03.2018 08:14

Predbežná správa z verejnej zbierky občianskeho združenia Veselá labka

 

Názov: VESELÁ LABKA

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Pribetská 5, 947 03 Hurbanovo-Bohatá

IČO: 42426901

Meno a Priezvisko štatutárneho orgánu: MVDr. Marián Ostružlík

Web stránka: www.veselalabka.com

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK07 0900 0000 0050 7087 4697

e-mail: veselalabka@gmail.com

Zodpovedná osoba za verejnú zbierku: Eva Litavszká

 

Podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Názov verejnej zbierky: OZ Veselá labka – Zbierka pre opustené labky

Registrované číslo verejnej zbierky: 000-2017-004562

Názov správneho orgánu: Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy

Územie použitia verejnej zbierky: Slovenská republika

Dátum začatia verejnej zbierky: 05.02.2017

Dátum ukončenia verejnej zbierky: 14.12.2017

Názov obce kde sa zbierka vykonávala: Hurbanovo, Nové Zámky

 

Účelom verejnej zbierky bolo poskytnutie pomoci opusteným, týraným, túlavým zvieratám, zabezpečiť veterinárnu starostlivosť, socializáciu a umiestnenie zvierat.

 

Cieľom verejnej zbierky bolo získať finančné prostriedky pre občianske združenie Veselá labka, na zaplatenie veterinárnych nákladov, nákladov na krmivo, čistiace prostriedky.

 

Priebeh vykonávania verejnej zbierky: Zbierka sa vykonávala v 4 stacionárnych pokladničkách, ktoré boli zabezpečené pred odcudzením a násilným otvorením.

 

Hrubý výnos z verejnej zbierky: 216,83 EUR

 

Občianske združenie Veselá labka zverejnilo túto predbežnú správu na webovom sídle www.veselalabka.com.

 

V Hurbanove dňa 24.01.2018

 

Späť